034/441-927 | 034/408-640 mc_viva@mail.bg
Изберете страница

В лабораторията по имунохематология се извършват следните  видове изследвания:

КОД Медико-диагностична медицинска помощ
12 Имунохематология
12.01 Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти –D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)
12.02 Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н
12.03 Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест Coombs
12.04 Изследване на автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод
12.05 Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
12.06 Определяне на Rh фенотип (CcDEe) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти