034/441-927 | 034/408-640 mc_viva@mail.bg
Изберете страница

В лабораторията по микробиология се извършват следните  видове изследвания:

КОД Медико-диагностична медицинска помощ
02 Микробиологична лаборатория
02.07 Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или  ELISA, или VDRL, или TPHA, или FTAABs)
02.09 Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)
02.10 Диагностично изследване за ревматоиден артрит (RF).
02.11 Диагностично изследване на инфекциозна мононуклеоза
02.12 Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella,E.colli, Candida, Staphylococcus aureus
02.13 Микробиологично изследване на урина за урокултура за E.colli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Еnterobacter, Sarratia и други  Enterobacteriaceae,Enterococcus, Грам (-)/неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S.aureus, S. saprophyticus)
02.14 Материал от мъжка/женска генитална система – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N.gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички(C.albicans) и др.
02.15 Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus(S. aureus) , Streptococcus beta-haemolyticus(gr.A), Enterobacteriaceae и други Грам (-) бактерии,Corynebacterium,  Гъбички(C.albicans) и други.
02.16 Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus(gr.A),  Staphylococcus(S. aureus) , Neisseria (N.meningitidis), Haemophilus(H.influenzae), Гъбички(C.albicans)   Corynebacterium и други.
02.17 Микробиологично изследване на храчка- препарат по Грам,  изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus(gr.A),  Staphylococcus(S. aureus) , Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички(C.albicansи др.)  и други; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium
02.19 Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST
02.20 Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis
Микробиологично изследване на фецес: при постъпване в детско заведение; при постъпвани на лечение в детско заведение; за здравна книжка при започване на работа;  при ентероколити.
Микробиологично изследване на пунктати и аспирати.
Микробиологично изследване на хемокултура( без растеж и с растеж).
Микробиологично изследване на хеликобактер пилори (антиген).
Микробиологично изследване на хламидия трaхоматис(антиген).
Културелно изследване за Candida.
Вземане на материал за микробиологично изследване.
Приготвяне и оцветяване на препарат за микроскопско изследване.

Лабораторията е оборудвана с необходимата съвременна апаратура за извършване на качествени изследвания ,с оглед ранна диагностика и своевременно лечение.