034/441-927 | 034/408-640 mc_viva@mail.bg
Изберете страница

Клиничната лаборатория към МЦДП „ВИВА” участва в НСВОК (Национална система за външна оценка на качество) и има издадени сертификати за успешно приключили програми за кръвосъсирване,  тиреоидни хормони, туморни маркери, хематология, количествено и качествено изследване на урина, клинична химия, гликиран хемоглобин.

Като пациент всеки може да посети клиничната лаборатория ако разполага с направление за медико-диагностично изследване (бл. № 4), издадено от общопрактикуващия лекар, лекар-специалист или ако сам реши срещу заплащане да проконтролира някои показатели (т.е. при липса на направление).В този случай Вие първоначално заплащате желаните изследвания  на регистратура , след което с издадения Ви касов фиш посещавате клиничната лаборатория.
Биологичните материали, с които се работи в клиничната лаборатория са основно кръв и урина. Можете да бъдете абсолютно сигурни в достоверността на вашите резултати, тьй като:

 • изследването на урината се осъществява най-късно до 1 час от вземането на материала
 • отделянето на серума или плазмата се осъществява най-късно до 2 часа от вземането на кръвта т.е. налице е своевременна обработка на материалите.
 • работа с апаратура, позволяваща бързо и паралелно определяне на поредица от показатели.

Профилактиката и ранното диагностициране на някои заболявания е немислимо без намесата на клинико-лабораторни тестове. Не е необходимо да страдате от конкретно заболяване,за да направите своите изследвания, защото при голяма част от патологията първоначално липсва всякаква симптоматика и единствено отклонение в изследванията насочва към нея.

Ако при изследване на  вашите биоматериали се появи съмнение за предоставяне на неточен резултат поради някаква причина (например хемолиза–разрушаване на еритроцитите или липемия – повишено съдържание на мастите в кръвта) то е възможно повторно вземане на пробата след спазване на конкретните постановки за вземане на билогичните материали:

 • Пълна кръвна картина /ПКК/ – сутрин на гладно, включително без прием на кафе.
 • Кръвна захар, кръвно-захарен профил
  • При изследване на кръвна захар – без консумация на сладки храни и плодове след 15.00 ч. в деня преди изследването.
  • При изследване на кръвно-захарен профил – първоначално вземане на кръв на гладно в 7.30 ч. и спазване на двучасов интервал от време за следващите две стойности на изследването.
 • Холестеролов профил – сутрин на гладно и бедна на мазнини диета два-три дни преди изследването. Две седмици след прекратяване на лечение с медикаменти свързани с мастния обмен.
 • Електролити, включително желязо и желязосвързващ капацитет – минимум 10 дни след прием на препарати, които ги съдържат, включително и мултивитамини.
 • Щитовидни хормони – сутрин без прием на кафе, без тютюнопушене, стимулиращи медикаменти и хранителни добавки.

Достоверността на резултатите е гарантирана и от факта, че подлежат на проверка от лекар и там където се изисква последният прави интерпретация на резултатите. Можете да бъдете сигурни, че резултатите няма да бъдат изгубени или разменени, защото всеки един от тях се записва както в амбулаторен журнал по дата на изработването им, а също се въвежда и в информационна компютърна програма.

Бланката с готовите резултати може да се получи само oт лекаря извършил  изследванията или от клиничния лаборант  работещ в същия кабинет. Можете да сте напълно сигурни в дискретността на информацията относно вашите резултати, защото справка могат да получат само пациентите, на които е извършено съответното изследване след представяне на документ за самоличност.

В лабораторията се извършват следните видове изследвания:

КОД Медико-диагностична медицинска помощ
01 Клинична лаборатория
01.01 Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече:
хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит,тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
01.03 Скорост на утаяване на еритроцитите
01.04 Време на кървене
01.05 Пресяващи тестове: протромбиново време
01.06 Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопласти-ново време (APTT)
01.07 Пресяващи тестове: фибриноген
01.08 Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък,билирубин, уробилиноген)
01.09 Седимент на урина – ориентировъчно изследване
01.10 Окултни кръвоизливи
01.11 Глюкоза
01.12 Кръвно-захарен профил
01.13 Креатинин
01.14 Урея
01.15 Билирубин – общ
01.16 Билирубин – директен
01.17 Общ белтък
01.18 Албумин
01.19 Холестерол
01.20 HDL-холестерол
01.21 Триглицериди
01.22 Гликиран хемоглобин
01.23 Пикочна киселина
01.24 AСАТ
01.25 АЛАТ
01.26 Креатинкиназа (КК)
01.27 ГГТ
01.28 Алкална фосфатаза (АФ)
01.29 Алфа-амилаза
01.30 Липаза
01.31 Натрий и калий
01.34 Калций
01.35 Фосфати
01.36 Желязо
01.37 ЖСК
01.38 CRP
02.09 Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
02.10 Waaler Rose/RF (ревматоиден артрит)
01.40 Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
01.41 Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
10.08 fT4
10.09 TSH
10.10 PSA
10.11 CA-15-3
10.12 СА-19-9
10.14 Алфа фетопротеин
10.15 Бета  хорионгонадотропин
10.20 Микроалбуминурия
10.61 СЕА
Креатининов клиранс
Креатинфосфокиназа
Калции в урината
Изследване химичен състав на конкременти
Кръвно газов анализ
С реактивен протеин
Студови аглутинини
D.Dimeri
LE клетки
Тропонин

Лабораторията е оборудвана с необходимата съвременна апаратура,използва затворена система за вземане на кръв.